Vastuvõtt

Erialad


Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha, kuidas väheste vahenditega saavutada võimsaid tulemusi.

Kujundajaks ja disaineriks ei pea sündima! Piisab õppimisest.

Selles valdkonnas võivad läbi lüüa kõik, kel nupp nokib.

Kas sa kunstiringis oled käinud või mitte – kui sulle meeldib juurelda, mis asjad just nii on, nagu nad on ja kas ei saaks kuidagi paremini, kui sa armastad leiutada ja katsetada, kui sulle sobib koostöö ja inimeste aitamine, siis võib sinustki saada kujundaja või disainer.

 

Vaata videot ja saad teada, miks tulid Tartu Kunstikooli õppima näiteks Mette Mari ja Kristin.


Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha, kuidas väheste vahenditega saavutada võimsaid tulemusi.

Kujundajaks ja disaineriks ei pea sündima! Piisab õppimisest.

Selles valdkonnas võivad läbi lüüa kõik, kel nupp nokib.

Kas sa kunstiringis oled käinud või mitte ? kui sulle meeldib juurelda, mis asjad just nii on, nagu nad on ja kas ei saaks kuidagi paremini, kui sa armastad leiutada ja katsetada, kui sulle sobib koostöö ja inimeste aitamine, siis võib sinustki saada kujundaja või disainer.

 


Vaata videot ja saad teada, miks tulid Tartu Kunstikooli õppima näiteks Mette Mari ja Kristin.

Kunstnik-kujundaja (KUKU)

Kunstnik-kujundaja jätkuõpe (5.tase)

Stilisti, kujundusgraafiku, illustraatori, dekoraatori või 3D modelleerija jätkuõpe.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikJätkuõpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksOmandatud 4.taseme kutsetunnistus kujundajana või sellele vastavad oskused Õppeaeg1 aasta
ÕppeliikÕpipoisiõpeÕppevormTöökohapõhine 2/3 mahusEeldus alustamiseksOmandatud 4.taseme kutsetunnistus kujundajana või sellele vastavad oskused Õppeaeg1 aasta

Statsionaarne jätkuõpe

Jätkuõppes on Tartu Kunstikoolis võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA 5-taseme õppekaval, milles toimub spetsialiseerumine õppekava järgnevalt:

 •  kujundaja spetsialiseerumisega DEKORAATORIKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega STILISTIKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega ILLUSTRAATORIKS.

Jätkuõppe õppekavale kandideerides on nõutavad dokumendid järgmised:

 • avaldus, mida saab esitada perioodil 22. november 2019 – 02. märts 2020;
 • portfoolio ehk esitlusmapp õpilaskandidaadi tehtud töödest (kuulub tagastamisele); 
 • eneseanalüüs, milles kandideerija vastab järgmisetele küsimustele: I. Mis sul olemas on? (Oskused, anded, haridus, kogemus) II. Kuhu tahad jõuda aasta pärast? (Kuidas sinna jõuan? Kui oluline see mulle on?) III. Kui sul on üks vaba aasta, siis millise unistuste projekti sa ellu viiksid? IV. Millise spetsialiseerumise sa valid? (kujundusgraafika loomine, dekoreerimine, stiliseerimine, 3D modelleerimine, illustreerimine);
 • digitaalne dokumendifoto 3x4 cm.

Meeskondlikule eksamile ja/või vestlusele tulles esitatakse hiljemalt sama päeva hommikul:

 • keskharidust tõendava dokumendi ja hinnetelehe originaal või kinnitatud koopia (enne 2004. aastat Eestis kooli lõpetanud kandidaadil või välismaal hariduse omandanud kandidaadil);
 • välismaalasest õpilaskandidaadil tuleb lisaks esitada dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

Nõuded portfooliole:

Portfoolio koostab kandidaat omal vabal valikul enda töödest nii, et see vastaks 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele. Portfoolio peab peegeldama kutseoskusi sõltuvalt spetsialiseerumisest (kujundusgraafika loomine, dekoreerimine, stiliseerimine, 3D modelleerimine, illustreerimine).

Nõuded esitatavatele töödele:

 • Tööde formaat ei tohi olla suurem kui A1 ning need ei tohi olla rulli keeratud. Rullis töid ei vaadata. Parim on panna tööd mapi vahele. 3-mõõtmelised tööd esitada fotode või videona;
 • Portfoolio võib olla digitaalne (veebileht või blogi või viide pilveteenuse kaustale), kus on esitatud nõutud tööd. Sel juhul tuleb koos avalduse esitamisega lisada viide digitaalsele portfooliole SAISis. Digitaalse portfoolio esitamine on soovitatav 3D kunstnik-kujundaja erialale kandideerijatele.

Jätkuõppe õppekavale kandideerimiseks esitada perioodil 22.11.2019 – 02.03.2020 digiallkirjastatud avaldus e-posti vastuvott@tartukunstikool.ee teel (digiallkirjastatud konteineris peavad olema lisaks avaldusele teised nõutud dokumendid) või avaldus kohapeal (koos dokumentide ja portfoolioga) Tartu Kunstikoolis õppehoones Tartus, Eha 41, I korrusel 02. märtsil 2020 kell 10.00‒16.00. Portfoolio ja dokumendid võtta kaasa vestlusele. Portfoolio võib esitada ka veebipõhiselt, veebilingi saab lisada SAISi keskkonnas avalduse esitamisel. Vestlus ja meeskondlik eksam toimuvad märtsi esimesel nädalal 2020. Eksami ja vestluse ajakavad selguvad hiljemalt 3. märtsil 2020 ja avaldatakse kooli veebilehel.

Jätkuõppe nõustamispäevad on: 12.12.2019 kell 16 - 17; 13.01.2020 kell 16 - 17; 14.02.2020 kell 16 - 17 Tartu Kunstikoolis, Eha 41.

 

Õppe jooksul teostatakse 2 projekti, millest vähemasti üks on meeskondlik. Projektiks võib olla töö kliendile, oma toote või teenuse loomine, oma brändi väljaarendamine jne. Oluline ja läbiv on õppes isiklik areng, mille suuna ja eesmärgid seab iga õppija ise. Oluline on saada aasta jooksul erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õppe raames on vaja teha meeskonnatööd, lugeda erialast/arendavat kirjandust ning koguda nn"silmaringipunkte". Õpet toetavad tiimicoachid, valdkondlik mentor ja meeskonnas õppimine. Kontakttunnid ja iseseisev/meeskondlik töö moodustavad kokku täisajaga õppe: kontakttunde on nädalas 1-3 päeval, ülejäänud aja planeerimisel on õppijad vabad.

Õpingu edukalt läbinul on võimalik saada 5.taseme kutsetunnistus.  

Õpe on tasuta.

 

Õpipoisiõpe

Õpe toimub õpipoisina ettevõttes. Õppija koostab endale õppimise plaani: eesmärgiks on saada erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õpet toetavad coach, mentor ja juhendajad kuid õppetegevus toimub peamiselt oma töökohal. Võimalik on osaleda erinevatel Tartu Kunstikooli kursustel. Õppe jooksul on võimalik soovi korral sooritada erialaga seotud projekte individuaalselt või tiimis. 

 

Nõuded õpingute alustamiseks: 
1. olemas 4.taseme kutsetunnistus kujundajana https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10719487?open_spec=1#stand_spets_div_container või sellele vastavad oskused (hinnatakse vastuvõtu intervjuul portfoolio põhjal)
2. Portfoolio arvestades valitud spetsialiseerumist
3. Projektiidee kirjeldus või motivatsioonikiri