Koolielu

Kodukord


1. Üldsätted
1.1. Tartu Kunstikooli sisekorraeeskiri on kooli dokument, mis sätestab õpilase õigused,
kohustused ja üldised käitumisnormid. Õpilase õigused ja kohustused on sätestatud ka kooli
põhimääruses ja õppekorralduseeskirjas.
1.2. Sisekorraeeskiri on täitmiseks kooli igale õpilasele.
1.3. Sisekorraeeskirja tutvustab õpilasele õppeaasta alguses kursusejuhataja.
1.4. Sisekorraeeskiri on avalikustatud kooli kodulehel.
1.5. Sisekorraeeskirja muudetakse ja täiendatakse vastavalt vajadusele, muudatused
kinnitatakse direktori käskkirjaga.


2. Õpilasel on õigus:
2.1. kasutada kõiki kooli loodud võimalusi hariduse omandamiseks;
2.2. valida valikmooduleid kooli õppekavas sätestatud korras;
2.3. osaleda õpilasesinduse valimisel ning kandideerida õpilasesindusse;
2.4. kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-,
spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud tingimustel ja korras;
2.5. saada õpilaspilet;
2.6. saada toetusi ja õppelaenu õppetoetuste ja õppelaenu seadusega sätestatud tingimustel ja
korras;
2.7. saada toetust koolilõuna kulude katmiseks käesoleva seadusega sätestatud tingimustel ja
korras;
2.8. sõidukulu hüvitamisele ühistranspordiseaduses sätestatud tingimustel ja korras;
2.9. saada akadeemilist puhkust õppekorralduseeskirjas sätestatud korras tervislikel põhjustel
kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse täitmiseks kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks
kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;
2.10. saada õppimise toetamiseks tasuta tugiteenuseid;
2.11. pöörduda tervislikel põhjustel õppetöö ajal tervishoiuteenuse osutaja poole;
2.12. kasutada teisi seaduse, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega kehtestatud õigusi.


3. Õpilasel on kohustus:
3.1. osaleda õppetöös, täites õppekava ja õppeülesandeid ning õigel ajal sooritama
õppeplaanis ettenähtud arvestused, eksamid, lõputööd, praktilised tööd ja praktikad;
3.2. mitte hilineda, ega puududa põhjuseta õppetöölt ja teavitada kursusejuhendajat
puudumise põhjusest esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul õppetööle
naasmisest;
3.3. mitte häirida kaasõpilasi ega õpetajate tööd;
3.4. täita ohutusreegleid, hoida puhtust ja korda ning mitte rikkuda tahtlikult kooli vara;
3.5. hoida kooli head mainet;
3.6. käituda nii koolis kui väljaspool kooli vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele;
3.7. täita seaduste, kooli põhimääruse, õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega
kehtestatud kohustusi ning kanda vastutust nende rikkumise korral.


4. Õpilase tunnustamine toimub vastavalt Tartu Kunstikooli õppekorralduseeskirjale.

1. Üldsätted
1.1. Tartu Kunstikooli sisekorraeeskiri on kooli dokument, mis sätestab õpilase õigused,
kohustused ja üldised käitumisnormid. Õpilase õigused ja kohustused on sätestatud ka kooli
põhimääruses ja õppekorralduseeskirjas.
1.2. Sisekorraeeskiri on täitmiseks kooli igale õpilasele.
1.3. Sisekorraeeskirja tutvustab õpilasele õppeaasta alguses kursusejuhataja.
1.4. Sisekorraeeskiri on avalikustatud kooli kodulehel.
1.5. Sisekorraeeskirja muudetakse ja täiendatakse vastavalt vajadusele, muudatused
kinnitatakse direktori käskkirjaga.


2. Õpilasel on õigus:
2.1. kasutada kõiki kooli loodud võimalusi hariduse omandamiseks;
2.2. valida valikmooduleid kooli õppekavas sätestatud korras;
2.3. osaleda õpilasesinduse valimisel ning kandideerida õpilasesindusse;
2.4. kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-,
spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud tingimustel ja korras;
2.5. saada õpilaspilet;
2.6. saada toetusi ja õppelaenu õppetoetuste ja õppelaenu seadusega sätestatud tingimustel ja
korras;
2.7. saada toetust koolilõuna kulude katmiseks käesoleva seadusega sätestatud tingimustel ja
korras;
2.8. sõidukulu hüvitamisele ühistranspordiseaduses sätestatud tingimustel ja korras;
2.9. saada akadeemilist puhkust õppekorralduseeskirjas sätestatud korras tervislikel põhjustel
kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse täitmiseks kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks
kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;
2.10. saada õppimise toetamiseks tasuta tugiteenuseid;
2.11. pöörduda tervislikel põhjustel õppetöö ajal tervishoiuteenuse osutaja poole;
2.12. kasutada teisi seaduse, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega kehtestatud õigusi.


3. Õpilasel on kohustus:
3.1. osaleda õppetöös, täites õppekava ja õppeülesandeid ning õigel ajal sooritama
õppeplaanis ettenähtud arvestused, eksamid, lõputööd, praktilised tööd ja praktikad;
3.2. mitte hilineda, ega puududa põhjuseta õppetöölt ja teavitada kursusejuhendajat
puudumise põhjusest esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul õppetööle
naasmisest;
3.3. mitte häirida kaasõpilasi ega õpetajate tööd;
3.4. täita ohutusreegleid, hoida puhtust ja korda ning mitte rikkuda tahtlikult kooli vara;
3.5. hoida kooli head mainet;
3.6. käituda nii koolis kui väljaspool kooli vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele;
3.7. täita seaduste, kooli põhimääruse, õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega
kehtestatud kohustusi ning kanda vastutust nende rikkumise korral.


4. Õpilase tunnustamine toimub vastavalt Tartu Kunstikooli õppekorralduseeskirjale.