Õppetöö

Erasmus+ õpiränne

Õpilaste välispraktika

Välispraktikal saab osaleda alates 2. kursusest. Konkurss toimub iga õppeaasta kevadsemestri lõpust järgmise õppeaasta septembrini. Avalduse ja portfoolio ettevalmistamiseks on seega aega terve suvi! Kandideerimiseks vali endale juuni algul väljakuulutatavate praktikakohtade hulgast sobiv ning saada avaldus koos portfoolio lingiga, ingliskeelne Europassi CV ja vabas vormis ingliskeelne motivatsioonikiri tähtajaks aadressile
ave.leek@tartukunstikool.ee või too 4. korrusele administraatori kätte. Avaldusse võib märkida ka mitu eelistust!

NB! KHB-õppijatel on alates 1. kursusest võimalus taotleda välispraktikale ka enda leitud ettevõttesse Erasmus+
programmiriikides, kui selleks on olemas kokkulepe vastuvõtjaga. Oma praktikakohaga saab välispraktikal osaleda, täites selleks
avalduse hiljemalt praktikale eelneva õppeaasta 10. jaanuariks. Küsi lisa ave.leek@tartukunstikool.ee või 53335088.

2018/2019. õppeaasta välispraktikad

Ettevõttepraktikad

 1. Education & Mobility (tööpraktika vahendusorganisatsioon) Bilbao, Hispaania –  2 kuud, 2 õpilast (praktikaettevõte ja kohapealne korraldus vahendusorganisatsiooni poolt). Aeg: november-detsember 2018 või kevadsemester 2019
 2. The Placement Factory (tööpraktika vahendusorganisatsioon) Edinburgh, Suurbritannia – 2 kuud, 2 õpilast (praktikaettevõte ja  kohapealne korraldus vahendusorganisatsiooni poolt). Aeg: november-detsember 2018 või kevadsemester 2019
 3. Gullkistan Centre for Creativity, Island, loomeresidentuur – 2 kuud, 1 õpilane (oma kunstiprojekt). Aeg: 01.03–01.05.2019

Koolipraktikad tööpraktika perioodiga

 1. Borgarholtsskoli, Reykjavik – kevad 2019, 1 kuu, 2 õpilast
 2. Vision West Nottinghamshire College, Mansfield, Suurbritannia – 1 kuu, 2 õpilast. Aeg: november-detsember 2018 või kevadsemester 2019
 3. Riia Disaini- ja kunstikool – 1 kuu, 2 õpilast. Aeg: november-detsember 2018 või kevadsemester 2019
 4. Valik ArtECulti võrgustiku Soome koolide hulgast – 2 kuud, 2 õpilast. Aeg: kevadsemester 2019
  – KEUDA, Pekka Halonen Academy, Tuusula
  – Hyria Education Hyvinkää või Riihimäki
  – SataEdu Vocational Institute, Nakkila
  – Lybecker Institute of Crafts and Design, Raahe
  – Ikaalinen School of Crafts and Design, Ikaalinen

Kandideerimistingimused

Kandideerida saavad PHB-õppijad, kes praktika toimumise ajal on vähemalt 2. kursusel, kõik KHB-õppijad ning äsjalõpetanud (aasta jooksul pärast kooli lõpetamist, kui ei ole asunud mujale õppima). Osaleda saavad õpilased, kellel on piisav keeleoskus võõrkeelses argi- ja töökeskkonnas hakkamasaamiseks. Enne ja pärast õpirännet tuleb osalejal läbida keeletaseme hindamise test
Erasmus+ veebipõhises keeleõppekeskkonnas OLS. Eelistatud on õppijad, kes ei ole varem välispraktikal käinud, kuid sõltuvalt konkursist ja kohtade olemasolul on võimalus ka varem osalenutel. 

Hindamiskriteeriumid

 1. Välispraktikal osalemise motivatsioon ja eesmärk, motivatsioonikirja informatiivsus (1–5 p). Hinnatakse ingliskeelse motivatsioonikirja alusel (vt näidist allpool).

 2. Inglise keele oskuse tase (1–5 p). Hinnatakse õppetöö andmete ja motivatsioonikirja alusel.

 3. Erialaoskused ja portfoolio (1–5 p). Hinnatakse õppetöö ja portfoolio alusel.

 4. PHB-õpilaste konkurentsis saavad lisapunkti õppijad, kes on olnud TK välispraktikantide tuutorid (vt allpool, kes on tuutor).

Konkursikomisjonis osalevad TK direktor, õppedirektor, inglise keele õpetaja, 2.–4. kursuse kursusejuhendajad, 1–2 erialaõpetajat ja välispraktikate koordinaator.

 

Kes on tuutor?

Tuutor on õpilane, kes on toeks meile saabuvatele välispraktikantidele. Tuutoriks sobib hästi õpilane, keda köidavad erinevad kultuurid ja keeled ning suhtlemine uute inimestega ja kellel ehk endalgi huvi välispraktikal osaleda. 

Tuutori ülesanne on aidata välisõpilasel kooli- ja linnaellu sisse elada, aidata sotsialiseeruda, toetada praktilistes küsimustes koolis ja väljaspool, aidata hoida välisõpilast kursis õppetöös toimuvaga, muudatustega, ürituste ja ühiste ettevõtmistega koolis ja mujal. Tuutori ülesandeks on ka praktikandi vastuvõtmine saabumise päeval ning majutuskoha, linna ja kooli tutvustamine.

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikirjas on osalejal võimalus kirjeldada oma erialaseid oskusi, praktika eesmärki ning ootusi praktikaprogrammile. Mida sisukam ja informatiivsem on motivatsioonikiri, seda paremad on väljavaated välispraktikale pääsemiseks, kuid ka enda jaoks kõige sobivama praktikaprogrammi tagamiseks. Motivatsioonikiri ei ole oluline ainult kandideerimisel, vaid ka vastuvõtva organisatsiooni jaoks praktika ettevalmistamisel ja programmi koostamisel. Hea motivatsioonikiri ei sõltu sõnade arvust, vaid informatiivsusest ning peaks sisaldama järgmist infot:

 1. Lühike enesetutvustus (nimi, vanus, eriala, kursus)

 2. Praktika eesmärkide ja ootuste kirjeldus, s.t võimalikult täpset infot selle kohta, miks tahad minna just välispraktikale ning mida soovid praktikal teha ja õppida

 3. Erialaoskuste kirjeldus. Et praktikategevused vastaksid Sinu võimetele, tuleks oma oskusi kirjeldada võimalikult täpselt – milliseid programme valdad, millised on Sinu erialased tugevused jne

 4. Enda paremaks iseloomustamiseks võid kirjeldada ka muid oskusi, huvisid ja hobisid

Abiks võid kasutada ka motivatsioonirja näidist.

Välispraktikaga seotud küsimustes saad abi koordinaatorilt aadressil ave.leek@tartukunstikool.ee, telefonil 53335088 või 4. korruselt.

Tutvu TK Erasmus+ õpirände kogemustega

FB: TK Erasmus+ õpirändajad

 

Õpiränne 2018 Gullkistan
Õpiränne 2017 Bilbao
Õpiränne 2016 Outokumpu
Õpiränne 2015 Gubbio Art School
Õpiränne 2015 Bilbao
Õpiränne 2014 Reykjavik Art School

 

Info välispraktikandile

Konkursi tulemustest teatatakse e-posti teel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast avalduse esitamise tähtaega. Et igasse välispraktika sihtkohta pääseb maksimaalselt kaks õpilast, siis jagunevad populaarsemad sihtkohad kandidaatide pingerea järgi – kui ühte sihtkohta on kandideerijaid rohkem kui kaks, pääsevad sinna esmajärjekorras suurema arvu punkte kogunud kandideerijad. Pingereas järgmistele pakutakse välja teisi praktikakohti. NB! Kui motivatsioonikiri on suunatud konkreetsele organisatsioonile, kuhu ei õnnestu pääseda, tuleb hiljem tegeleda selle ümbervormistamisega. Seepärast võiks motivatsioonikirja võimalusel juba eelnevalt nii vormistada, et selles ei oleks pöördumist konkreetse organisatsiooni poole.

Välispraktika ettevalmistus

Kui sihtkoht selgunud, algab praktika ettevalmistus. Koordinaator suhtleb kõikide osalejatega individuaalselt praktikaaja, reisikorralduse, kindlustuse, majutuse ja praktikaprogrammi osas. Korraldusse on kaasatud vastuvõtva organisatsiooni koordinaator.

Välispraktikaid toetab Erasmus+ programm, millest makstakse kinni osalejate reisi-, kindlustus- ja elamiskulud. 

Reisi- ja kindlustuskulud

Reisipiletite ja kindlustuse ostmise eest hoolitseb kool. Välispraktikate koordinaator suhtleb reisikorralduse osas kõikide osalejatega individuaalselt.

Elamiskulude toetus

Elamiskulude toetus on ette nähtud praktikandi toidu- ja majutuskulude katteks. Olenevalt kokkuleppest vastuvõtva organisatsiooniga tasutakse majutuse eest ettemaksuna või kohapeal. Esimesel juhul tasub kool majutuse eest otse majutajale ning summa arvutatakse õpilasele makstavast elamiskulude toetusest maha. Teisel juhul kantakse kogu toetus osaleja arvele ning osaleja tasub majutajale kohapeal. Majutuse eest tasumise tingimused tuuakse ära ka elamiskulude toetuse lepingus.

NB! Hoia alles ja too pärast praktikat kooli

– lendude ja laevareiside pardakaardid
– sihtkohta ja tagasi reisimisel ostetud reisipiletid ja taksotšekid
– majutustšekid

Toetuse maksmiseks sõlmitakse osalejaga Erasmus+ toetuse
kasutamise leping
. Selleks tuleb praktikantidel kõigepealt täita kontoandmete ankeet. Leping saadetakse osalejale digiallkirjastamiseks kooli dokumendihalduskeskkonna kaudu pärast reisi ja kindlustuse korraldamist. Lepingus on muu hulgas kirjas praktika aeg, toetuse summa ja maksmise tingimused. Üldjuhul makstakse elamiskulude toetus osaleja arvele kahes osas: 90% enne praktikat ja 10% pärast praktikat ning vajaliku dokumentatsiooni esitamist, aga võimalikud on ka erinevad muud kokkulepped.

Online Linguistic Support OLS

Kõikidel välispraktikantidel, kes kasutavad praktikal inglise keelt peamise suhtluskeelena, on kohustuslik läbida enne ja pärast praktikat veebipõhine inglise keele taseme hindamine. Enne välispraktikat või praktika ajal on võimalus läbida ka sihtriigi keeleline ja kultuuriline ettevalmistus OLSis, Tartu Kunstikoolis või vastuvõtvas organisatsioonis.

Suhtlus vastuvõtva organisatsiooniga

Soovitatavalt suhtleb praktikant ettevalmistuse käigus ka ise vastuvõtva organisatsiooni koordinaatoriga e-maili teel või sotsiaalmeedia kaudu, eelkõige majutustingimusi, praktikategevusi ja sihtkohta kohalejõudmist puudutavates küsimustes. See tagab info liikumise õigel ajal õigesse kohta ja motiveerib õpilast ka ise initsiatiivi ja vastutust võtma. Ise aktiivne olles saab oma praktika kujundamises kõige paremini kaasa rääkida. Mõned organisatsiooonid on juba praktikaeelse suhtluse ajaks määranud ka õpilastuutori, kelle vahendusel eesootavaga tutvuda.

Valmista ennast reisiks ette! Reisi targalt.

Praktikal

Välispraktikandile tullakse sihtkohta saabudes vastu või antakse juhised, kuidas majutuskohta jõuda. Vastuvõtva organisatsiooni koordinaator tutvustab praktikaprogrammi ja olenevalt sellest, kas tegu on kooli- või tööpraktikaga, on ta vahendajaks praktikandi ja õpetajate või ettevõtte vahel. Koolipraktika puhul on praktikandi juhendaja vastuvõttev koordinaator ise või erialaõpetaja. Ettevõttes on praktikandil eraldi juhendaja ja koordinaatoriga kohtub praktikant ainult vajadusel.

NB! Ole valmis selleks, et koolipraktika juurde kuulub ka lühem või pikem tööpraktika – mõne klienditellimuse teostamine koolis / kooli inkubatsioonikeskuses või tööperiood ettevõttes.

Praktika kulg ja info liikumine

Õpetajad, juhendajad, tuutorid, koordinaatorid jt asjaosalised saavad praktika ajal infot Sinu rahulolu või rahulolematuse kohta ainult Sinu enda käest. Kui asjad ei suju nii nagu vaja, nt oled saanud oma oskuste kirjeldusele mittevastavad tööülesanded, pole kordagi kohanud oma juhendajat, pead oselema kursustel, mis sind ei huvita või on probleemid majutusega, siis tegutse: 1. pöördu juhendaja poole 2. pöördu vastuvõtva koordinaatori poole  3. pöördu oma kooli koordinaatori poole. Oma kooli koordinaatori poole võib pöörduda igal ajal, kui tunned, et vajad nõu või tuge. Ole suhtlemisel initsiatiivikas, seisa enda eest ja ära hoia probleeme ja muresid endale. Ainult nii saame Sind kõige paremini aidata.

Välispraktika hindamine ja dokumentatsioon

NB! Välispraktika õpiväljundeid tunnustatakse õpingute osana, s.t need kantakse üle sinu õpingutesse TKs.

 Õpiväljundite saavutamist hinnatakse vastuvõtvas koolis jooksvalt kogu praktika vältel, kasutades selleks nii juhendaja suulist tagasisidet kui praktikandi eneseanalüüsi. Eneseanalüüsiks kasutatakse praktikapäevikut, kuhu lisatakse praktikategevused kuupäevade või tegevusperioodide kaupa. Tagasisidestamiseks ja eneseanalüüsiks võib kasutada ka spetsiaalset hindamislehte.

Tulemuste dokumenteerimine, Europassi õpirände tunnistus (Europass Mobility)

Välispraktikategevuste ja õpiväljundite lõplik hindamine toimub koos juhendajaga, dokumenteerides läbitud tegevused ja omandatud oskused koos ECVET-punktidega Europassi õpirändetunnistusel. Osaleja saab elektroonilise Europassi õpirändetunnistuse täitmiseks lingi praktika lõpus (vt näidist).

Õppeleping (Learning Agreement)

Õpiväljundid, ECVET-punktide arv ja hindamise korraldus lepitakse kokku enne praktikat sõlmitavas kolmepoolses õppelepingus, mille allkirjastavad saatva ja vastuvõtva organisatsiooni koordinaatorid ja praktikant.

 Erasmus+ välispraktika tagasisideküsimustik

Praktikalt naastes täidab õpilane oma välispraktikakogemuse hindamiseks veebipõhise Erasmus+ osaleja aruande, mille esitamise järel makstakse välja ka viimane 10% elamiskulude toetusest.

Jaga oma fotosid, arvamusi ja kogemusi ka TK Erasmus+ õpirändajate avalikus FB-grupis!

Info: ave.leek@tartukunstikool.ee