Projektid

Toimunud projektide arhiiv

Siit leiad Tartu Kunstikoolis toimunud projektid:

1. CODE

2. TK-PRAX 3.0

3. TK tiimiarendus

4. STEAM laborid

5. ESF: Koos ettevõtlikuks!

6. EntreVET

7. ENTRETOY

8. TOY.VET


 

CODE

NEET-noortele suunatud rahvusvaheline koostööprojekt Competence Opportunities for Digital Employment
 
Projekti eesmärk on digikujunduserialade algõppe õppekavade väljatöötamine ja õppe piloteerimine projekti partnerriikides. CODE sihtrühm on noored, kes erinevatel põhjustel ei õpi ega tööta (NEET) või vajavad lisaaega ja -teadmisi erialavalikuks. Lisaks Tartu Kunstikoolile osalevad projektis avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid Bulgaariast, Itaaliast, Rumeeniast ja Lätist. Projekti rahastab EMP ja Norra toetusprogrammi Noorte Tööhõive fond (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment), mis toetab noorte tööleidmist ning selleks loodud metoodikate jagamist Euroopa riikide vahel. CODE juhtpartner on Human Resource Development Agency Bulgaariast. Tartu Kunstikool osaleb projektis partnerina, kelle ülesandeks on koordineerida ühiste õppekavade väljatöötamist ja kursuse coachide koolitamist. 
Projekti jooksul töötatakse koos partneritega välja õppekavad, mis lisaks erialasele algõppele sisaldavad mitmekülgseid toetusmooduleid, ning seatakse sisse õppeklass ja piloteeritakse digikujunduse kursust. 
 
Kestus: 01.10.2018–30.09.2022
Maksumus TK: 414 830,20 EUR
Projekti kogumaksumus: 2 314 015 EUR
Lisainfo: ave.leek@tartukunstikool.ee

TK-PRAX 3.0

Projekt "TK-Prax 3.0" arendab Tartu Kunstikooli praktikabaasi väljapoole disainivaldkonna piire soovides kaasata mitte-loomeettevõtteid disainiharidusse. Projekt arendab praktikapartnerite võrgustikku ja valdkonnasisest ning -välist koostööd, mis seob ettevõtjaid omavahel, toetab võrgustiku uusi liikmeid ning integreerib võrgustikku ka kooli õpetajaid. Projekt aitab ettevõtetel luua uue generatsiooni töötajatele sobilikumat töö- ja õppimise keskkonda juba praktika käigus.
Projekti nimi: TK-Prax 3.0
Projekti nr: 2014-2020.1.05.20-0608
Projekti algus ja lõpp: 01.12.2020 - 30.06.2022
Meede: 2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega
Taotlusvoor: 1.5.2 ATV3 Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel - 05.10.2020-19.11.2020
Kogumaksumus ja toetus: 40 368,68 EUR
Projektijuht: Maria Kiisküla
Kontakt: maria.kiiskula@tartukunstikool.ee

TK tiimiarendus

Projekti number: 2014-2020.1.02.21-1182
Arendusprojekti nimi: TK tiimiarendus
Projekti algus ja lõpp: 10.05.2021 - 20.12.2021
Meede: 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine
Projektijuht: Juta Vallikivi
Toetussumma 9 707,80 eurot.
 
Projekt TK Tiimiarendus toetab kooli juhtimise ümberstruktureerimist tiimipõhiseks. Ennastjuhtiva õpetaja ja ennast juhtiva õppija tekkimise toetamiseks toimub täienduskoolitus õpetajatele ja koolijuhtidele. Protsesside jätkusuutlikkuse loomiseks seotakse projekti tegevused uue arengukava loomisega, mis annab kõigile kooli töötajatele võimaluse panustada kooli tulevikku läbi tiimitöö.
Projekti tulemused: 
1. Hästi toimivad TK õpetajate valdkonnapõhised tiimid, kus tegutsevad pädevad ja motiveeritud õpetajad ja töötajad.
2. Õpetajate tiimid on läbinud koolituse uuema õpikäsitluse ja kaasaegsete koostöövormide valdkonnas, koolitatud on 33 õpetajat ja 2 koolijuhti
3. Tiimid teevad omavahel tihedat koostööd ja kaasavad arendustöösse ning õppe rikastamisse tööandjaid ning kohalikke kogukondi.
4. Kõik tiimid panustavad laiendatud osavõtjateringiga arengukava ümarlaual ja koostööpäeval uue TK arengukava koostamisse.
5. Uus kooli struktuur on moodustatud ja uus TK arengukava valmis 2021 lõpuks.

STEAM laborid

Projekti nimi: STEAMlaborid
Toimumise aastad: 2018-2020
Meede: „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“
Projekti number:  2014-2020.1.03.17-0056
Kogumaksumus: 159304,65 EUR
Projektijuht: Margit Allekõrs
Tartu Kunstikool, Miina Härma Gümnaasium ja Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium pakuvad oma õpilastele valikuid ja koostöövõimalusi sidudes õppetöös STEM ained (loodusteadus ja tehnoloogia) tänapäevaste disaini ja kunsti tehnoloogiatega (multimeedia, kujundusgraafika, 3D jne). Projekti raames rajatakse STEAM laborid koolide ühiskasutusse. Koostatakse ja testitakse metoodilised õppevarad. Õppetöö läbiviimist toetavad disainmõtlemise tööriistad, meeskondliku õppe metoodika TOY ja digivahendite kasutamine.
Õppetöö sujuvaks korraldamiseks on koostatud laborite ühiskasutuskord.
03.-04.09. koostöös TÜ Haridusuuenduskeskuse ja Helsingi Ülikooli LUMA keskusega sissejuhatav STEAM metoodikaseminar.
27.05.2019 toimus Uue õppevara jagamise koostööseminar - I moodul. Aktiivselt osalesid Miina Härma Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Kunstikooli õpetajad-töötajad. Jagati hulgaliselt kogemusi varasemate õpiobjektide koostamise osas, samuti arutleti elavalt praeguse projekti raames tehtava üle. 
 
Projektist meedias:
 
Projekti tulemusena on valminud õpiobjektid!
1. Kuldlõige ja kunst: Pühad proportsioonid kunstis ja matemaatikas (autorid: Kristi Kreutzberg ja Hillar Udevald)
2. Eesti tähtkujud (autorid: Hillar Uudevald, Kalli Kalde, Vladimir Brovin, Katrin Kisand, Kadi Kreis) 
3. Eesti rahvakunsti mustrid (autorid: Tiina Unt ja Kristiina Krüspan) 
4. Taimedega kanga värvimine (autorid: Kirstin Karis ja Katrin Saage)
6. Kuidas joonistada ajajoont? (autorid: Deniss Jershov, Mait Luidalepp)
7. Visuaalse kujutamise võtted algajale (autorid: Deniss Jershov, Mait Luidalepp)
8. Looduspäeviku loomine (autorid: Helin Semilarski, Helen Semilarski, Ivika Hiis, Liis Somelar, Maiu Kaljuorg, Kirstin Karis)
9. Liitreaalsuse loomine Metaverse keskkonnas (autorid: Tõnis Rüütel ja Inge Lahtmets)
10. Loodusvööndid: Liitreaalsuse ülesanne Metaverse keskkonnas (autorid: Tõnis Rüütel ja Inge Lahtmets)
 
Projekti partner Miina Härma Gümnaasium:

ESF: Koos ettevõtlikuks!

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Projekt on osa riiklikult toetatud tegevustest, mida reguleerib määrus „Koolide,
kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” 

Projekti kogumaksumus on 22 081 eurot, millest 19 872,9 eurot on struktuuritoetus. Projekti toimumise aeg on 27.07.2018-26.05.2020
Partnerid: Acode OÜ, Ideemäng OÜ, MTÜ Ruumiloojad, OÜ Tulõtungal
"Koos ettevõtlikuks!" on projekt, milles käigus saavad osalejad ettevõtlikuks läbi tiimitöö:
  1. 3D tootearendusklubis pakuvad TK 3D õppijad tiimitöö käigus tooteid või teenuseid reaalsetele klientidele, eesmärgiks on toetada õppijaid looma uusi idufirmasid.
  2. Ettevõtlusõppe mudelduslaagris kohtuvad ettevõtluse õpetajad üle Eesti ja tiimitööna arendatakse välja ettevõtlusmooduli rakenduslikud tunnikavad osalevate koolide õpetajatele kasutades TOYd ja teisi metoodikaid.
Projekti koduleht asub SIIN.
Tartu Kunstikool korraldas projekti "Koos ettevõtlikuks!" ettevõtlusõppega seotud õpetajatele õpikogukonna mudelduslaagrid. Eriti teretulnud olid koolide tiimid, kuid võimalik oli ka osaleda üksinda oma koolist.
Laagrid toimusid 3.-5.oktoober 2018; 30.jaanuar-1. veebruar 2019; 22.-24.mai 2019
Kandideerimise eelduseks oli võimalus osaleda laagrites ja valmidus koostada/uuendada viimaseks laagriks  kooli ettevõtlusõppemooduli rakenduslik ainekava. Selle tegevuse toetamiseks käesolev õpikogukogukond kokku kutsutigi.
Lisainfo: juta.vallikivi@tartukunstikool.ee

EntreVET

Cultural Features in Product Design. Entrepreneurial Initiative in VET. 2016–2018
Projekt on suunatud kunsti-ja disainivaldkonna õppijate ettevõtlikkuse ja tootedisaini alaste oskuste arendamisele, pidades silmas nende väljavaateid loomemajanduse tööturul. Ühtlasi keskenduvad  tegevused osalejate kultuuriteadlikkusele ning visuaalsetele, digikujunduse ja rahvusvahelise meeskonnatöö oskustele. Projekti sisutegevuste idee on leida, visualiseerida ja mustriteks digiteerida erinevatele kultuuridele ja kohalikele traditsioonidele isloomulikke visuaalseid motiive ja kasutada neid toote väljaarendamisel. Tegevuste elluviimiseks kohtuvad partnerorganisatsioonide tiimid veebiõpitoas Tartus ja õpitubades Soomes, Hispaanias ja Itaalias.  Projekti lõpuks valmib igal tiimil oma toote prototüüp.
Koordinaator:
Tartu Kunstikool
 
Partnerid:
 
Õpitoad
1. Tartu (veebipõhine): Cultural Heritage in Digital Design
2. Burgos: From the idea to the product: learning an artistic productive process
2.  Gubbio: Creative self-employment as freedom and responsibility
3. Soome: Sales strategies and tools as basis for product development; web- and pop-up stores

ENTRETOY

Oktoobris 2016 tõmmati Tartu Kunstikoolis käima uus Eramsus+ 3-aastane projekt ENTRETOY. Uue projekti partneriteks on lisaks Tartu Kunstikoolile: SASKY (kutsehariduskeskus, Soome); IEPS Jemappes (kutsehariduskeskus, Belgia - juhtpartner); Niuernermik Ilinniarfik (kutsekool, Gröönimaa), Wojewodzki Urzad Pracy w Bialymstoku (töötukassa kohalik haru, Poola), CEEI-Burgos (inkubatsioonikeskus, Hispaania).
Projekti eesmärgiks oli levitada Euroopas TOY mudelit, katsetada seda uutes riikides. Lisaks jagab Belgia partner metoodikat "Ettevõtlik kool", mille abil arendasime edasi TOY metoodikat. Projekti tulemusteks oli uus õppekava TOY coachide koolitamiseks, õppe- ja töömaterjalid ettevõtlusõppe juhendajatele-coachidele ning õppekava aastaseks eelinkubatsiooniks ettevõtluse õppimiseks kutse- või kõrghariduse järgselt.
Projekti käigus toimus Eestis 2018/2019 TOY coachide koolitus.
Projekt kestis september 2016 - august 2019. Projekti kogueelarve oli 221 045 eurot.

TOY.VET

Tartu Kunstikool viis perioodil 1.10.2013-30.09.2015 ellu rahvusvahelise innovatsioonisiirde projekti Leonardo da Vinci programmi rahastuse abil.
Projekti nimi oli: “Practical entrepreneurship learning model for creative industry at VET level: transferring the best practices of Finland” ja lühinimi TOY.VET. Projekti maksumuseks on 213 558€ ja LdV programm rahastas sellest 160 168€.
Tegu oli “transfer of innovation”-tüüpi rahvusvahelise projektiga, mille partnerriikideks olid lisaks Eestile: Soome, Läti ja Hispaania.
Projekti eesmärgiks oli siirdada Soomest uuenduslik ettevõtlusõppemudel TOY (Työssäoppiminen yrittäjänä), mis on spetsiaalselt kohandatud kutseõppetasemele. Projekti partnerid on Tartu Kunstikool (koordinaator), Tartu Loomemajanduskeskus, Ljepaja Disaini- ja Kunstikool (kutseõppeasutus), Partus OY (mudeli väljatöötamisega seotud koolitusfirma) ja Centro Europeo de Empresas e Innovacion du Burgos (inkubatsioonikeskus). Projekti põhitegevusteks oli mudeli kohandamine partnerorganisatsioonidele, õppekavade koostamine, juhendajate-tiimicoachide koolitamine, mudeli katsetamine ühe aasta jooksul ning laiema avalikkuse teavitamine projekti tulemustest ning mudeli tutvustamine. Käesoleva projekti raames keskenduti loomemajandusvaldkonnale, kuid mudel on rakendatav ka teistes valdkondades ja õppetasemetel.
Projekti avamine toimus Tartu Kunstikoolis väikese seminari raames 9.oktoobril 2013. Seal tutvustati projekti, partnereid ja TOY-mudelit.
Projekt oli jagatud kahte ossa. Esimesel aastal tutvuti põhjalikult Soome TOY-mudeli praktikaga ja tehti valmis kava mudeli katsetamiseks siirdeorganisatsioonides. Iga organisatsioon pidi mudelit enda tarbeks kohandama. Samuti analüüsiti meeskonnaõppe metoodikat, mis on TOY-mudeli aluseks ja põhineb Tiimiakatemia õppemeetodil. Teisel aastal toimus mudeli katsetamine ja tulemuste analüüs.
Projekti raames toimus 4 seminari, kus osalesid õpetajad ja juhendajad partnerorganisatsioonidest.
 

CODE

NEET-noortele suunatud rahvusvaheline koostööprojekt Competence Opportunities for Digital Employment
 
Projekti eesmärk on digikujunduserialade algõppe õppekavade väljatöötamine ja õppe piloteerimine projekti partnerriikides. CODE sihtrühm on noored, kes erinevatel põhjustel ei õpi ega tööta (NEET) või vajavad lisaaega ja -teadmisi erialavalikuks. Lisaks Tartu Kunstikoolile osalevad projektis avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid Bulgaariast, Itaaliast, Rumeeniast ja Lätist. Projekti rahastab EMP ja Norra toetusprogrammi Noorte Tööhõive fond (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment), mis toetab noorte tööleidmist ning selleks loodud metoodikate jagamist Euroopa riikide vahel. CODE juhtpartner on Human Resource Development Agency Bulgaariast. Tartu Kunstikool osaleb projektis partnerina, kelle ülesandeks on koordineerida ühiste õppekavade väljatöötamist ja kursuse coachide koolitamist. 
Projekti jooksul töötatakse koos partneritega välja õppekavad, mis lisaks erialasele algõppele sisaldavad mitmekülgseid toetusmooduleid, ning seatakse sisse õppeklass ja piloteeritakse digikujunduse kursust. 
 
Kestus: 01.10.2018–30.09.2022
Maksumus TK: 414 830,20 EUR
Projekti kogumaksumus: 2 314 015 EUR
Lisainfo: ave.leek@tartukunstikool.ee

TK-PRAX 3.0

Projekt "TK-Prax 3.0" arendab Tartu Kunstikooli praktikabaasi väljapoole disainivaldkonna piire soovides kaasata mitte-loomeettevõtteid disainiharidusse. Projekt arendab praktikapartnerite võrgustikku ja valdkonnasisest ning -välist koostööd, mis seob ettevõtjaid omavahel, toetab võrgustiku uusi liikmeid ning integreerib võrgustikku ka kooli õpetajaid. Projekt aitab ettevõtetel luua uue generatsiooni töötajatele sobilikumat töö- ja õppimise keskkonda juba praktika käigus.
Projekti nimi: TK-Prax 3.0
Projekti nr: 2014-2020.1.05.20-0608
Projekti algus ja lõpp: 01.12.2020 - 30.06.2022
Meede: 2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega
Taotlusvoor: 1.5.2 ATV3 Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel - 05.10.2020-19.11.2020
Kogumaksumus ja toetus: 40 368,68 EUR
Projektijuht: Maria Kiisküla
Kontakt: maria.kiiskula@tartukunstikool.ee

TK tiimiarendus

Projekti number: 2014-2020.1.02.21-1182
Arendusprojekti nimi: TK tiimiarendus
Projekti algus ja lõpp: 10.05.2021 - 20.12.2021
Meede: 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine
Projektijuht: Juta Vallikivi
Toetussumma 9 707,80 eurot.
 
Projekt TK Tiimiarendus toetab kooli juhtimise ümberstruktureerimist tiimipõhiseks. Ennastjuhtiva õpetaja ja ennast juhtiva õppija tekkimise toetamiseks toimub täienduskoolitus õpetajatele ja koolijuhtidele. Protsesside jätkusuutlikkuse loomiseks seotakse projekti tegevused uue arengukava loomisega, mis annab kõigile kooli töötajatele võimaluse panustada kooli tulevikku läbi tiimitöö.
Projekti tulemused: 
1. Hästi toimivad TK õpetajate valdkonnapõhised tiimid, kus tegutsevad pädevad ja motiveeritud õpetajad ja töötajad.
2. Õpetajate tiimid on läbinud koolituse uuema õpikäsitluse ja kaasaegsete koostöövormide valdkonnas, koolitatud on 33 õpetajat ja 2 koolijuhti
3. Tiimid teevad omavahel tihedat koostööd ja kaasavad arendustöösse ning õppe rikastamisse tööandjaid ning kohalikke kogukondi.
4. Kõik tiimid panustavad laiendatud osavõtjateringiga arengukava ümarlaual ja koostööpäeval uue TK arengukava koostamisse.
5. Uus kooli struktuur on moodustatud ja uus TK arengukava valmis 2021 lõpuks.

STEAM laborid

Projekti nimi: STEAMlaborid
Toimumise aastad: 2018-2020
Meede: „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“
Projekti number:  2014-2020.1.03.17-0056
Kogumaksumus: 159304,65 EUR
Projektijuht: Margit Allekõrs
Tartu Kunstikool, Miina Härma Gümnaasium ja Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium pakuvad oma õpilastele valikuid ja koostöövõimalusi sidudes õppetöös STEM ained (loodusteadus ja tehnoloogia) tänapäevaste disaini ja kunsti tehnoloogiatega (multimeedia, kujundusgraafika, 3D jne). Projekti raames rajatakse STEAM laborid koolide ühiskasutusse. Koostatakse ja testitakse metoodilised õppevarad. Õppetöö läbiviimist toetavad disainmõtlemise tööriistad, meeskondliku õppe metoodika TOY ja digivahendite kasutamine.
Õppetöö sujuvaks korraldamiseks on koostatud laborite ühiskasutuskord.
03.-04.09. koostöös TÜ Haridusuuenduskeskuse ja Helsingi Ülikooli LUMA keskusega sissejuhatav STEAM metoodikaseminar.
27.05.2019 toimus Uue õppevara jagamise koostööseminar - I moodul. Aktiivselt osalesid Miina Härma Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Kunstikooli õpetajad-töötajad. Jagati hulgaliselt kogemusi varasemate õpiobjektide koostamise osas, samuti arutleti elavalt praeguse projekti raames tehtava üle. 
 
Projektist meedias:
 
Projekti tulemusena on valminud õpiobjektid!
1. Kuldlõige ja kunst: Pühad proportsioonid kunstis ja matemaatikas (autorid: Kristi Kreutzberg ja Hillar Udevald)
2. Eesti tähtkujud (autorid: Hillar Uudevald, Kalli Kalde, Vladimir Brovin, Katrin Kisand, Kadi Kreis) 
3. Eesti rahvakunsti mustrid (autorid: Tiina Unt ja Kristiina Krüspan) 
4. Taimedega kanga värvimine (autorid: Kirstin Karis ja Katrin Saage)
6. Kuidas joonistada ajajoont? (autorid: Deniss Jershov, Mait Luidalepp)
7. Visuaalse kujutamise võtted algajale (autorid: Deniss Jershov, Mait Luidalepp)
8. Looduspäeviku loomine (autorid: Helin Semilarski, Helen Semilarski, Ivika Hiis, Liis Somelar, Maiu Kaljuorg, Kirstin Karis)
9. Liitreaalsuse loomine Metaverse keskkonnas (autorid: Tõnis Rüütel ja Inge Lahtmets)
10. Loodusvööndid: Liitreaalsuse ülesanne Metaverse keskkonnas (autorid: Tõnis Rüütel ja Inge Lahtmets)
 
Projekti partner Miina Härma Gümnaasium:

ESF: Koos ettevõtlikuks!

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Projekt on osa riiklikult toetatud tegevustest, mida reguleerib määrus „Koolide,
kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” 

Projekti kogumaksumus on 22 081 eurot, millest 19 872,9 eurot on struktuuritoetus. Projekti toimumise aeg on 27.07.2018-26.05.2020
Partnerid: Acode OÜ, Ideemäng OÜ, MTÜ Ruumiloojad, OÜ Tulõtungal
"Koos ettevõtlikuks!" on projekt, milles käigus saavad osalejad ettevõtlikuks läbi tiimitöö:
  1. 3D tootearendusklubis pakuvad TK 3D õppijad tiimitöö käigus tooteid või teenuseid reaalsetele klientidele, eesmärgiks on toetada õppijaid looma uusi idufirmasid.
  2. Ettevõtlusõppe mudelduslaagris kohtuvad ettevõtluse õpetajad üle Eesti ja tiimitööna arendatakse välja ettevõtlusmooduli rakenduslikud tunnikavad osalevate koolide õpetajatele kasutades TOYd ja teisi metoodikaid.
Projekti koduleht asub SIIN.
Tartu Kunstikool korraldas projekti "Koos ettevõtlikuks!" ettevõtlusõppega seotud õpetajatele õpikogukonna mudelduslaagrid. Eriti teretulnud olid koolide tiimid, kuid võimalik oli ka osaleda üksinda oma koolist.
Laagrid toimusid 3.-5.oktoober 2018; 30.jaanuar-1. veebruar 2019; 22.-24.mai 2019
Kandideerimise eelduseks oli võimalus osaleda laagrites ja valmidus koostada/uuendada viimaseks laagriks  kooli ettevõtlusõppemooduli rakenduslik ainekava. Selle tegevuse toetamiseks käesolev õpikogukogukond kokku kutsutigi.
Lisainfo: juta.vallikivi@tartukunstikool.ee

EntreVET

Cultural Features in Product Design. Entrepreneurial Initiative in VET. 2016–2018
Projekt on suunatud kunsti-ja disainivaldkonna õppijate ettevõtlikkuse ja tootedisaini alaste oskuste arendamisele, pidades silmas nende väljavaateid loomemajanduse tööturul. Ühtlasi keskenduvad  tegevused osalejate kultuuriteadlikkusele ning visuaalsetele, digikujunduse ja rahvusvahelise meeskonnatöö oskustele. Projekti sisutegevuste idee on leida, visualiseerida ja mustriteks digiteerida erinevatele kultuuridele ja kohalikele traditsioonidele isloomulikke visuaalseid motiive ja kasutada neid toote väljaarendamisel. Tegevuste elluviimiseks kohtuvad partnerorganisatsioonide tiimid veebiõpitoas Tartus ja õpitubades Soomes, Hispaanias ja Itaalias.  Projekti lõpuks valmib igal tiimil oma toote prototüüp.
Koordinaator:
Tartu Kunstikool
 
Partnerid:
 
Õpitoad
1. Tartu (veebipõhine): Cultural Heritage in Digital Design
2. Burgos: From the idea to the product: learning an artistic productive process
2.  Gubbio: Creative self-employment as freedom and responsibility
3. Soome: Sales strategies and tools as basis for product development; web- and pop-up stores

ENTRETOY

Oktoobris 2016 tõmmati Tartu Kunstikoolis käima uus Eramsus+ 3-aastane projekt ENTRETOY. Uue projekti partneriteks on lisaks Tartu Kunstikoolile: SASKY (kutsehariduskeskus, Soome); IEPS Jemappes (kutsehariduskeskus, Belgia - juhtpartner); Niuernermik Ilinniarfik (kutsekool, Gröönimaa), Wojewodzki Urzad Pracy w Bialymstoku (töötukassa kohalik haru, Poola), CEEI-Burgos (inkubatsioonikeskus, Hispaania).
Projekti eesmärgiks oli levitada Euroopas TOY mudelit, katsetada seda uutes riikides. Lisaks jagab Belgia partner metoodikat "Ettevõtlik kool", mille abil arendasime edasi TOY metoodikat. Projekti tulemusteks oli uus õppekava TOY coachide koolitamiseks, õppe- ja töömaterjalid ettevõtlusõppe juhendajatele-coachidele ning õppekava aastaseks eelinkubatsiooniks ettevõtluse õppimiseks kutse- või kõrghariduse järgselt.
Projekti käigus toimus Eestis 2018/2019 TOY coachide koolitus.
Projekt kestis september 2016 - august 2019. Projekti kogueelarve oli 221 045 eurot.

TOY.VET

Tartu Kunstikool viis perioodil 1.10.2013-30.09.2015 ellu rahvusvahelise innovatsioonisiirde projekti Leonardo da Vinci programmi rahastuse abil.
Projekti nimi oli: “Practical entrepreneurship learning model for creative industry at VET level: transferring the best practices of Finland” ja lühinimi TOY.VET. Projekti maksumuseks on 213 558€ ja LdV programm rahastas sellest 160 168€.
Tegu oli “transfer of innovation”-tüüpi rahvusvahelise projektiga, mille partnerriikideks olid lisaks Eestile: Soome, Läti ja Hispaania.
Projekti eesmärgiks oli siirdada Soomest uuenduslik ettevõtlusõppemudel TOY (Työssäoppiminen yrittäjänä), mis on spetsiaalselt kohandatud kutseõppetasemele. Projekti partnerid on Tartu Kunstikool (koordinaator), Tartu Loomemajanduskeskus, Ljepaja Disaini- ja Kunstikool (kutseõppeasutus), Partus OY (mudeli väljatöötamisega seotud koolitusfirma) ja Centro Europeo de Empresas e Innovacion du Burgos (inkubatsioonikeskus). Projekti põhitegevusteks oli mudeli kohandamine partnerorganisatsioonidele, õppekavade koostamine, juhendajate-tiimicoachide koolitamine, mudeli katsetamine ühe aasta jooksul ning laiema avalikkuse teavitamine projekti tulemustest ning mudeli tutvustamine. Käesoleva projekti raames keskenduti loomemajandusvaldkonnale, kuid mudel on rakendatav ka teistes valdkondades ja õppetasemetel.
Projekti avamine toimus Tartu Kunstikoolis väikese seminari raames 9.oktoobril 2013. Seal tutvustati projekti, partnereid ja TOY-mudelit.
Projekt oli jagatud kahte ossa. Esimesel aastal tutvuti põhjalikult Soome TOY-mudeli praktikaga ja tehti valmis kava mudeli katsetamiseks siirdeorganisatsioonides. Iga organisatsioon pidi mudelit enda tarbeks kohandama. Samuti analüüsiti meeskonnaõppe metoodikat, mis on TOY-mudeli aluseks ja põhineb Tiimiakatemia õppemeetodil. Teisel aastal toimus mudeli katsetamine ja tulemuste analüüs.
Projekti raames toimus 4 seminari, kus osalesid õpetajad ja juhendajad partnerorganisatsioonidest.